ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศและผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2547