ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2549