ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการในการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558