ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูโครงการพิเศษตามความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาเฉพาะ พ.ศ. 2557