ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554