ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554