ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558