(ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555