ติดต่อเรา

งานกฎหมายและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

83 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3556

เบอร์โทรสาร   : 034-261088

http://dept.npru.ac.th/legalaffairs/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_message&dat=index