วิธีการเสนอร่างกฎหมาย แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี คือ

1. กรณีหน่วยงานขอปรับร่างกฎหมายผ่านมหาวิทยาลัย

2. กรณีหน่วยงานปรับร่างกฎหมายผ่านกรรมการที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีปรับร่างกฎหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน