ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38863
Online User Online4
Today Today13
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month434
LastMonth Last Month496
ThisYear This Year434
LastYear Last Year5,831

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปชัย กงตาล

ประวัติการรับราชการ
1 มิ.ย. 2521 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยครูเลย ดนตรี
1 ก.พ. 2524 อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยครูสุรินทร์ ดนตรี
1 มิ.ย. 2529 อาจารย์ 2 ระดับ 5 ช่วยราชการวิทยาลัยครูนครปฐม ดนตรี
30 มี.ค. 2532 อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยครูนครปฐม ดนตรี
2 ก.ย. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สถาบันราชภัฏนครปฐม ดนตรี
2 ธ.ค. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันราชภัฏนครปฐม ดนตรี

ตำแหน่งบริหาร
วัน-เดือน-ปี ตำแหน่ง สถาบัน
1 มิ.ย. 2525 หัวหน้าภาควิชาดนตรี วิทยาลัยครูสุรินทร์
7 มิ.ย. 2532 เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูนครปฐม
18 มิ.ย. 2535 หัวหน้าภาควิชาดนตรี วิทยาลัยครูนครปฐม
18 ก.พ. 2536 รองหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการ วิทยาลัยครูนครปฐม
21 ส.ค. 2536 รองหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาลัยครูนครปฐม
1 มิ.ย. 2540 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล ร.ร.สาธิต ฯ สถาบันราชภัฏนครปฐม
23 มิ.ย. 2541 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ สถาบันราชภัฏนครปฐม
24 พ.ย. 2542 ประธานโปรแกรมดนตรีสากล สถาบันราชภัฏนครปฐม
29 ก.ย. 2543 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการและการอบรม -ศูนย์คอมพิวเตอร์