ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
19053
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month176
LastMonth Last Month333
ThisYear This Year2,073
LastYear Last Year5,456

 

  ว่าที่ร้อยตรี  ดร.อัมรินทร์   อินทร์อยู่
ตำแหน่ง ว่าที่ร้อยตรี 
คุณวุฒิ
  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม