ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10574
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month244
LastMonth Last Month416
ThisYear This Year3,998
LastYear Last Year4,014

 

  ว่าที่ร้อยตรี  ดร.อัมรินทร์   อินทร์อยู่
ตำแหน่ง ว่าที่ร้อยตรี 
คุณวุฒิ
  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม