ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14930
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month494
LastMonth Last Month433
ThisYear This Year3,406
LastYear Last Year4,948

 

  ว่าที่ร้อยตรี  ดร.อัมรินทร์   อินทร์อยู่
ตำแหน่ง ว่าที่ร้อยตรี 
คุณวุฒิ
  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม