ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
15802
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month248
LastMonth Last Month338
ThisYear This Year4,278
LastYear Last Year4,948

 

  ว่าที่ร้อยตรี  ดร.อัมรินทร์   อินทร์อยู่
ตำแหน่ง ว่าที่ร้อยตรี 
คุณวุฒิ
  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม