ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
17996
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday15
ThisMonth This Month219
LastMonth Last Month396
ThisYear This Year1,016
LastYear Last Year5,456

 

  ว่าที่ร้อยตรี  ดร.อัมรินทร์   อินทร์อยู่
ตำแหน่ง ว่าที่ร้อยตรี 
คุณวุฒิ
  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม