ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
16729
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday41
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month465
ThisYear This Year5,205
LastYear Last Year4,948

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์   ฝักเจริญผล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม