ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
15797
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month243
LastMonth Last Month338
ThisYear This Year4,273
LastYear Last Year4,948

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์   ฝักเจริญผล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม