ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
17641
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month260
LastMonth Last Month401
ThisYear This Year661
LastYear Last Year5,456

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์   ฝักเจริญผล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม