ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14928
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month492
LastMonth Last Month433
ThisYear This Year3,404
LastYear Last Year4,948

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์   ฝักเจริญผล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม