ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10620
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month290
LastMonth Last Month416
ThisYear This Year4,044
LastYear Last Year4,014

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์   ฝักเจริญผล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความชำนาญ การสอนวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม