ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38876
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month447
LastMonth Last Month496
ThisYear This Year447
LastYear Last Year5,831

 

  รองศาสตราจารย์บรรดล   สุขปิติ
สถานที่ติดต่อ 85/3  ต.หนองปากโลง   ถนนสาครธนากรตะวันตก   อ.เมือง   จ.นครปฐม  73000
โทรศัพท์  08-1986-1966
E-mail :   bandonsk@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา
     -  ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     -  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) สาขาการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
     -  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา


ประสบการณ์ในการทำงาน

1. งานสอน
     เคยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาที่เกี่ยวกับงานวิจัย สถิติ การวัดผลและการ  ประเมินผล  ดังนี้
     -  การสร้างแบบทดสอบ                        -  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
     -  การวัดและประเมินผลการศึกษา       -  สัมมนาการวัดผลการศึกษา
     -  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์        -  การวิจัยทางการศึกษา 
     -  การวิจัยในชั้นเรียน                             -  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
     -  สถิติวิจัยขั้นสูง                                    -  การวิจัยทางธุรกิจ


2.  งานบริการวิชาการ
     -  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร
     -  เป็นวิทยากรให้การอบรมครูประจำการเกี่ยวกับเรื่อง  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การวิจัย   ทางสังคมศาสตร์  การประเมินผล  การสร้างแบบทดสอบ  และเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัย


 3.  ผลงานด้านหนังสือ / ตำรา
     3.1  หนังสือ / ตำรา: ที่ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ คือ
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2536).  การประเมินผลการเรียน.  นครปฐม: ครุศาสตร์              วิทยาลัยนครปฐม.  (340  หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2543).  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์.  (280 หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2544).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์.  (325 หน้า )
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2547).  การประเมินผลการเรียนแนวใหม่.  นครปฐม: ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  (105  หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.  (351  หน้า)
    3.2  หนังสือชุด: แยกออกเป็น  3  เล่มย่อยต่อเนื่องกันคือ
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เล่ม 1.  นครปฐม:       เพชรเกษมการพิมพ์.  (308  หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เล่ม 2.  นครปฐม:       เพชรเกษมการพิมพ์.  (300  หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เล่ม 3.  นครปฐม:       เพชรเกษมการพิมพ์.  (374  หน้า)
    3.3  ตำราประสม: เป็นชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ประกอบการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ประกอบด้วย  
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  การวิจัยในชั้นเรียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.  (556  หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.  (101  หน้า)
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสรุปสาระสำคัญของการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้.
     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  วีดิทัศน์กรณีตัวอย่างการทำวิจัยในชั้นเรียน  

4.   ผลงานด้านการวิจัย
มีผลงานวิจัยที่ดำเนินการเอง ที่สำคัญดังนี้
     1. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายพื้นฐาน  โดยระบบสอบซ่อมเสริมในวิทยาลัยครูนครปฐม  (2520)
     2. การวิเคราะห์เจตคติและความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการนำแบบตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐานการเป็นครูมาใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนครูในสถานศึกษาสังกัดกรมการฝึกหัดครู  (2522)
     3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอำนาจในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของแบบทดสอบคัดเลือกนักศึกษาครูระดับ  ป.กศ.สูง  วิทยาลัยครูนครปฐม  (2523)
     4. การสำรวจความคิดเห็นเชิงประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาลัยครูนครปฐม  (2535)
     5. การติดตามผลโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ  (กศ.บป)  ของวิทยาลัยครูนครปฐม  (2537)
     6. การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้เทปบันทึกภาพประกอบกับเอกสารคำสอนกับการสอนแบบเดิมของนักศึกษาสายครูในวิทยาลัยครูนครปฐม  (2538)
     7. ภูมิหลังเกี่ยวกับการศึกษา  การศึกษาต่อ  และความคิดเห็นบางประการต่อสถาบันราชภัฏนครปฐมของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏนครปฐม  (2543 )  และ  (2545)  
     8. ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภูมิภาคตะวันตก  (2545 )  และ  (2548)  
     9. การติดตามสภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     ปี 2545-2546
     10. การติดตามสภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     ปี 2546-2547
     11.   การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ในรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (2550)   


5.  งานด้านบริหาร
 เคยดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย  และรองอธิการบดีดังนี้
     -  คณบดีคณะครุศาสตร์   เมื่อ  พ.ศ. 2524 – 2529
     -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ   เมื่อ  พ.ศ. 2531 – 2534
     -  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฯ   เมื่อ  พ.ศ. 2534 – 2539
     -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อ  พ.ศ. 2542 – 2543
     -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  เมื่อ  พ.ศ. 2544 – 2546
     -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ   เมื่อ  พ.ศ. 2546 – 2547