ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38870
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month441
LastMonth Last Month496
ThisYear This Year441
LastYear Last Year5,831

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ (Assoc.Prof. Kesinee Pratumsuwan)
ตำแหน่งปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่วยงาน ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3426-1071
E-mail: kkesinee@hotmail.com  /  kkesinee@npru.ac.th

 

ประวัติการศึกษา              
      -  การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
      -  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ)                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
      -  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสุขภาพ
      -  วรรณกรรมศึกษา
      -  สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
      -  การวิจัยประเมินผล


ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
      -  พฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์ในระยะที่ไม่มีอาการกับครอบครัว (วิทยานิพนธ์)
      -  ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544  (วิทยานิพนธ์) 
      -  ผู้ร่วมโครงการวิจัย ความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  (2549)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
      -  หัวหน้าโครงการวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มของนักสื่อสารสุขภาพ   (2549)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (สวรส.)
      -  หัวหน้าโครงการวิจัย  การประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก  (2550)  ได้รับการสนุนงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม
      -  หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินผลโครงการสื่อสร้างสรรค์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2550-2551)  ได้รับการสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
      -  หัวหน้าโครงการวิจัย ศักยภาพและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2552)  ได้รับการสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
      -  หัวหน้าโครงการวิจัย  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551  (2552)  ได้รับการสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
      -  หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินผลโครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนา ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


การเสนอผลงานวิชาการ      
      -  สัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21   ณ ประเทศญี่ปุ่น  (2536)
      -  Visiting Researcher ที่ University of  Leeds สหราชอาณาจักร (2545-2546)
      -  เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม   3rd   International  Conference of Asia  Scholars  ณ ประเทศสิงคโปร์ (2546)
      -  เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม   21st  Conference of  the  Association of South-East Asia Studies of the United Kingdom   ณ สหราชอาณาจักร (2546)
      -  เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม Southeast Asia Since 1945: Reflections and Visions ณ ประเทศมาเลเซีย  (2547)
      -  เสนอผลงานวิชาการ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารคุณธรรม: การประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม” ในการประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 2 (2551)

 

บทความวิชาการ/ตำรา

      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2533, มกราคม-มิถุนายน). “เอดส์: แง่มุมของชีวิตและครอบครัว.”  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 64-70.  

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2540).  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.

     -  เกศินี จุฑาวิจิตร.  (2540).  การเขียนสร้างสรรค์ทางวารสารศาสตร์. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2547).  “นางฟ้าตกสวรรค์ในกรงขังเสรีนิยม: ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองไทยจากเรื่องสั้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแห่งปี 2540.”  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2,  หน้า 169-203.  
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2549).  “คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ”  ใน นอ สอ สอ จุด.  เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2549   จัดทำโดยแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน.  
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2550). “โลกทัศน์ของนักเขียน: ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นยุควิกฤติเศรษฐกิจ.”  วารสารนิเทศศาสตร์,  ปีที่ 25,  ฉบับที่ 3,  หน้า 53-74.  
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2552, เมษายน-กันยายน). “ความหมาย” และ “ ความจริง” ในการสื่อสารทางการเมือง: การวิเคราะห์วาทกรรมรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับ   นายกฯ  อภิสิทธิ์. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, หน้า 1-19. 
      -  Kesinee Chutavichit.  (2005, December).  “The Fall of an Angel : A Social and Political Reflection Derived from Thai Short Stories Written During the 1997 Economics Crisis.”  Thammasat Review, Vol. 10.
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2549).  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2550).  มองเรื่องให้เห็นภาพ: ภาพสะท้อนสังคมจากเรื่องสั้นยุควิกฤติเศรษฐกิจ. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
      -  เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2552).   การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์: idea ดีๆ ไม่มีวันหมด.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.                                                                                                 

      -  Kesinee Pratumsuwan. (2010).   “A Discourse Analysis of the “Be Confident in Thailand with Priminister Abhist” Programme Scripts for their Meaning and Truth in Political Communication.” International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol. 5, Issue 2), pp.163-172.

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2554). ดนตรีเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนสังคม: บทเรียนจากการติดตามและประเมินผลโครงการดนตรีสร้างสุข. นครปฐม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ. (2554).  ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรม       การอ่านของประชาชนจังหวัดนครปฐม.  รายงานการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน.

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2555). บทเรียนและประสบการณ์วิกฤติน้ำท่วมและการจัดการศูนย์พักพิง. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ. (2555).  วิถีชีวิตของผู้สูงอายุและสัมพันธภาพกับครอบครัว : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม. รายงานการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2556).  เมืองสื่อสร้างสรรค์: การพัฒนาตัวชี้วัดและบทเรียนเพื่อการพัฒนา   เด็กและเยาวชน.   รายงานการวิจัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ.

    -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2556). เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดและการนำไปใช้. นครปฐม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

    -  เกศินี จุฑาวิจิตร และสมศักดิ์ อยู่มาก. (2557).  “การขับเคลื่อนเมืองสื่อสร้างสรรค์: กรณีศึกษาบางหลวง”. วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ฉบับรวมผลงานดีเด่นจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

    -  เกศินี จุฑาวิจิตร.  (2557).  การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์: Idea ดีๆ ไม่มีวันหมด.นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.

    -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2557). เรื่องเก่าเล่าใหม่... ถึงหัวใจบางหลวง. นครปฐม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

    -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2558). เริ่มด้วยคน ขยายผลด้วยเครือข่าย สำเร็จได้ด้วยกลไก : สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

     -  เกศินี  ประทุมสุวรรณ. (2559, เมษายน-มิถุนายน).  “เมืองสื่อสร้างสรรค์  :  ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน”   วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,   ปีที่ 36,  ฉบับที่ 2, หน้า 55-69.

      -  เกศินี จุฑาวิจิตร. (2562).    Spark U ปลุกใจเมือง: บทเรียนความสำเร็จปฏิบัติการสื่อสารสร้างสุข. นครปฐม: ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.         

                                                                                                                                              

ผลงานอื่น ๆ  

     -  ที่ปรึกษาการอบรมการจัดทำบัญชีและแผนธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก                                  
     -  ที่ปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม 
     -  ที่ปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดนครปฐมและจังหวัด นราธิวาส สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)          
     -  ผู้ประเมินภายใน แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
     -  ผู้ประเมินภายนอก โครงการประกวดหนังสั้นคนพิการและการจัดประชุมเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีทิศทางของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ  แพทย์แห่งชาติ
     -  กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อและการรณรงรงค์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
     -  กรรมการกำกับทิศทาง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย