ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22850
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month329
LastMonth Last Month363
ThisYear This Year692
LastYear Last Year5,178

 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี  ประทุมสุวรรณ    หัวหน้าศูนย์
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปชัย กงตาล         กรรมการ
3.  อาจารย์ ดร. อมรินทร์   อินทร์อยู่                  กรรมการ
4.  รองศาสตราจารย์ บรรดล  สุขปิติ                  ที่ปรึกษา
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิทัศน์  ฝักเจริญผล         ที่ปรึกษา