ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38865
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month436
LastMonth Last Month496
ThisYear This Year436
LastYear Last Year5,831

 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี  ประทุมสุวรรณ    หัวหน้าศูนย์
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปชัย กงตาล         กรรมการ
3.  อาจารย์ ดร. อมรินทร์   อินทร์อยู่                  กรรมการ
4.  รองศาสตราจารย์ บรรดล  สุขปิติ                  ที่ปรึกษา
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิทัศน์  ฝักเจริญผล         ที่ปรึกษา