ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
17994
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday15
ThisMonth This Month217
LastMonth Last Month396
ThisYear This Year1,014
LastYear Last Year5,456

 

ปรัชญา

เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนา

1.นวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้

2.นวัตกรรมกระบวนการฝึกอบรมเชิงรุก

3.นวัตกรรมการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

เป้าหมาย

เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาครูประจำการ (star of network)  ในภูมิภาคตะวันตก