Statistics Statistics
79049
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month1,435
LastMonth Last Month2,587
ThisYear This Year17,651
LastYear Last Year10,350

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบวินัยนักศึกษาหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ.2562
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ.2561
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ.2561
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับผู้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมศึกษาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน พ.ศ.2562
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ พ.ศ.2562
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ.2561