Statistics Statistics
110687
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday47
ThisMonth This Month186
LastMonth Last Month1,886
ThisYear This Year2,072
LastYear Last Year28,104

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 
[27-06-2022] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจีน หมู่เรียน64/106 ในรูปแบบออนไลน์
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบวินัยนักศึกษาหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ.2562
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ.2561
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ.2561
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับผู้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมศึกษาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน พ.ศ.2562
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ พ.ศ.2562
[08-10-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ.2561