Statistics Statistics
40151
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month268
LastMonth Last Month803
ThisYear This Year11,185
LastYear Last Year12,696

ประวัติความเป็นมา

        ตาม บันทึกเลขที่รับ 7100/2552 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ ลงนามประกาศจัดตั้ง

ศูนย์การศึกษานานาชาติ และแต่งตั้งผู้อำนวยการ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 และ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่  1421/2552  เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการ

จัดการศึกษานักศึกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้

จัดตั้งศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ  เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 

โดยถือเอาวันที่  23  สิงหาคม  2552  เป็นวันที่จัดตั้งศูนย์ฯ

 

        ศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ  จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของอธิการบดี 

และอยู่ในความดูแลของอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย​ ทั้งนี้ศูนย์จะดำเนินการ              

จัดหารายได้โดยไม่เบิกงบประมาณจากมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทรัพยากร

ด้านอาคารสถานที่และปัจจัยอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 

        ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ  อยู่ที่  อาคารศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  

ชั้น 2  โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ ตั้งแต่ ปี 2552

จนถึงปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  กายบริบูรณ์