Statistics Statistics
169868
Online User Online2
Today Today18
Yesterday Yesterday212
ThisMonth This Month4,346
LastMonth Last Month6,676
ThisYear This Year29,396
LastYear Last Year31,857

            ประมวลภาพกิจกรรมงานการศึกษานานาชาติ

                            ประจำปีงบประมาณ 2565

               -----------------------------------------

จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง NPRU กับ DLFL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง NPRU กับ Beibu Gulf University

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม NPRU BUDDY เป็นเพื่อนกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการบรรยาย หัวข้อ Health and Wellness Tourism in Thailand