Statistics Statistics
110143
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,528
LastMonth Last Month2,222
ThisYear This Year1,528
LastYear Last Year28,104

            ประมวลภาพกิจกรรมงานการศึกษานานาชาติ

                            ประจำปีงบประมาณ 2565

               -----------------------------------------

จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง NPRU กับ DLFL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง NPRU กับ Beibu Gulf University

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม NPRU BUDDY เป็นเพื่อนกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการบรรยาย หัวข้อ Health and Wellness Tourism in Thailand