จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 23 312 152 487
สายสนับสนุน 126 203 40 - 269
รวม 126 226 352 152 856

**ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562