จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 322 149 495
สายสนับสนุน 128 209 37 - 374
รวม 128 233 359 149 869

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562