จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 20 280 181 481
สายสนับสนุน 119 201 41 - 361
รวม 119 221 321 181 842

**ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563