จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 326 153 503
สายสนับสนุน 126 209 38 - 373
รวม 126 233 364 153 876

**ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561