จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 21 294 165 480
สายสนับสนุน 121 202 40 - 363
รวม 121 223 334 164 843

**ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562