จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 28 332 138 498
สายสนับสนุน 133 213 46 - 392
รวม 133 241 378 138 890

**ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560