จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 25 276 191 492
สายสนับสนุน 114 211 39 - 364
รวม 114 236 315 191 856

**ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564