จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 331 145 500
สายสนับสนุน 131 220 43 - 394
รวม 131 244 374 145 894

**ข้อมูล ณ วันที่ 15  ธันวาคม  2560