จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 21 283 174 478
สายสนับสนุน 124 201 43 - 368
รวม 124 222 326 174 846

**ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563