จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 320 150 494
สายสนับสนุน 128 209 39 - 376
รวม 128 233 359 150 870

**ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562