จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 322 149 495
สายสนับสนุน 129 226 44 - 399
รวม 129 250 366 149 894

**ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุยายน  2561