จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 23 319 151 493
สายสนับสนุน 126 210 39 - 375
รวม 126 233 358 151 868

**ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562