จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 23 308 156 487
สายสนับสนุน 126 203 40 - 369
รวม 126 226 348 156 856

**ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562