จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 333 149 506
สายสนับสนุน 132 222 43 - 397
รวม 132 246 376 149 903

**ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม  2561