จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ - 24 335 148 507
สายสนับสนุน 132 218 42 - 392
รวม 132 242 377 148 899

**ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560