ผลงานวิจัย


ที่

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อบทความ

ชื่องานประชุม/วารสาร

1

สนธยา โจมกัน

แนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาป่าชุมชน ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

2

ไพโรจน์ แก้วเขียว

และธารา จันทร์อนุ

แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

3

อุษา น้อยทิม, ไตรภพ สุวรรณศรี

และวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

4

Nupong  Phusri

A Comparison of Female Protagonists in Fairy Tales:Cinderella and Pla Boo Thong

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

5

Lalana   Pathomchaiwat

The Guidelines of English Language Teaching for Thai teachers

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

6

นุชรี บุญศรีงาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วยวิธีการสอนแล้วสอบของนักศึกษาสาขาวิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมู่เรียน 55/76 ปีการศึกษา 2556

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

7

ไพโรจน์  แก้วเขียว

การศึกษาพฤติกรรมการลอกแบบฝึกหัดและไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษา ในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

8

แพรภัทร ยอดแก้ว

การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

9

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

และอดิศักดิ์ พรภคกุล

ขวัญและกำลังใจของบุคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

10

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

และเสาวนีย์  พรภคกุล

สมรรถนะด้านการให้บริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

11

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

และจุฑามาศ แก้วชื่นชัย

สภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

12

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

และนลินธรณ์  จิรอมรชัยนนท์

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

13

รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

และพาฝัน  ชัยมาลา

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

14

นิพล เชื้อเมืองพาน

แนวนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาแหล่งพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

15

ถิระนันท์  ประทุม

การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของชุมชนบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

16

ปิยะพร ตันณีกุล

กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

17

ธดา สิทธิ์ธาดา

มรดกโลกอาเซียน: มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

18

ธดา สิทธิ์ธาดา

มรดกโลกอาเซียน: มรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

19

ธดา สิทธิ์ธาดา

อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

20

ธิติพงศ์ มีทอง,วุฒินันท์ สมคะเณ,

สุริยา ภารไสวและยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ

การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซีย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

21

พัชรมน โตสุรัตน์

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

22

สัณหกฤษณ์ บุญช่วย

และกฤศนพัชญ์ บุญช่วย

ย้อนรอยการเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

23

สัณหกฤษณ์ บุญช่วย

โครงสร้างเชิงอำนาจในระบบสถาบันของสิงคโปร์ ภายใต้กรอบรัฐาธิปไตยและกรอบเศรษฐาธิปไตย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

24

ธงชัย แซ่เจี่ย

การใช้บทกวีในนวนิยายสืบสวนไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

25

ณรงค์วรรษ  บุญมา

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ นครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

26

ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน

The potential of hot springs in the west of Thailand for health tourism and sustainability

International scientific conference on economic and development, Miami, Florida USA, 25th September 2015

27

สาวิตรี ตนสาลี

An analysis of two functional syllabuses and two Chinese tourism textbooks in Thailand University education

The 9 DEPISA International Conference 24- 25 June 2015

28

กันต์ดนัย  วรจิตติพล

Strategies Thai EFL learners use to infer meaning of vocabulary in poety

The 9 DEPISA International Conference 24- 25 June 2015

29

ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

The development of EFL self-access supplementary reading materials

The 9 DEPISA International Conference 24- 25 June 2015

30

ธิดารัตน์  สืบญาติ

Developing English skills for 3rd year public administration students

The 9 DEPISA International Conference 24- 25 June 2015

31

จันทรา พรมปาน

Coded written corrective feedback: Effects on EFL learners' grammatical development and attitudes

The 9 DEPISA International Conference 24- 25 June 2015

32

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

A comparison of student results when using peer tutoring and conventional methods in the course Information and Information Technology for  Learning

The 9 DEPISA International Conference 24- 25 June 2015

33

อ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ ปีที่ 18 เดือน มกราคม-ธันวาคม2558 หน้า 96 - 114

34

นิภาพรรณ
เจนสันติกุล

ชุมชนกับความรู้ในการจัดการภัยพิบัติ กรณีศึกษา ตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม

วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ (Volume) 16 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month) กรกฎาคม - ธันวาคม ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 82-93 วารสารนี้อ้างอิงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35

วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์, ภรสรัญ  แก่นทอง และศานติกร  พินยงค์

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวันครปฐม

วารสารวิจัยสหวิทยา
การไทย...ปีที่ (Volume)...10.. ฉบับที่ (Number)…2... เดือน (month)กันยายน – ตุลาคม ปี (Year)..2558…. หน้า..(Page)..16…

36

ปิยะพร ตันณีกุล

Pattern of Smuggling and Measures to Preventing and Suppressing the Smuggling of Vehicles to Escape Customs into the Kingdom of Thailand

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3 rd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences

37

ปิยะพร ตันณีกุล

การศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางเพศในสถานพยาบาล

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 หน้า 666-676

38

นิภาพรรณ
เจนสันติกุล

การจัดการนํ้าท่วม ปี 2553-2554: ปัญหาและอุปสรรค

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 หน้า 61-68

39

วัลลี นวลหอม

ชุมชนชาวจีนและชาวอินเดียในธนบุรี พ.ศ. 2398-2453

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับบที่ 1

40

ธิติพงศ์ มีทอง

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ : รูปแบบการปฏิวัติความรู้ใหม่ของปัญญาชนยุโรป

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  หน้า 141-165

41

พีรพัฒน์ พันศิริ และเนตรนภา สวยสี

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดไผ่รื่นรมย์ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

42

พีรพัฒน์ พันศิริ ศานติกร พินยงค์ และกุสุมา พิทักษ์วงศ์

กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

43

พีรพัฒน์ พันศิริ  ปรารถนา แซ่อึ๊ง ธิติพงษ์ มีทอง

องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

44

จิตรภณ สุนทร

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยโปรแกรมรหัสเปิด กรณีศึกษาอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

45

ธงชัย แซ่เจี่ย

6 เรื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

46

มนตรี วิวาห์สุข

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

47

ญาณภัทร ยอดแก้ว

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ