นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นักวิจัย

เว็บไซต์อาจารย์และผลงานวิจัย

ผศ.ดร. อุษา น้อยทิม

http://pws.npru.ac.th/usanoytim/

ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

http://pws.npru.ac.th/piyaporn/

อาจารย์ ไตรภพ สุวรรณศรี

http://pws.npru.ac.th/traipop/

อาจารย์ วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

http://pws.npru.ac.th/walailuck/index.php

อาจารย์ ญาณภัทร ยอดแก้ว

http://pws.npru.ac.th/yannapat/index.php

อาจารย์ สนธยา โจมกัน

http://pws.npru.ac.th/sontaya/

อาจารย์ ไพโรจน์ แก้วเขียว

http://pws.npru.ac.th/phairot/index.php

อาจารย์ ธารา จันทร์อนุ

http://pws.npru.ac.th/lilith/

อาจารย์ นุชรี บุญศรีงาม

http://pws.npru.ac.th/nucharee/index.php

อาจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

http://pws.npru.ac.th/praepat/index.php

อาจารย์ รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

http://pws.npru.ac.th/drroong/index.php

อาจารย์ เสาวนีย์  พรภคกุล

 

อาจารย์ จุฑามาศ แก้วชื่นชัย

 

อาจารย์ นลินธรณ์  จิรอมรชัยนนท์

 

อาจารย์ พาฝัน  ชัยมาลา

 

อาจารย์ นิพล เชื้อเมืองพาน

http://pws.npru.ac.th/nipon/index.php

อาจารย์ ถิรนันท์  ประทุม

 

อาจารย์ ธดา สิทธิ์ธาดา

http://pws.npru.ac.th/thada/

อาจารย์ ธิติพงศ์ มีทอง

http://pws.npru.ac.th/coke/

อาจารย์ พัชรมน โตสุรัตน์

http://pws.npru.ac.th/patcharamon/index.php

อาจารย์ สัณหกฤษณ์ บุญช่วย

http://pws.npru.ac.th/sunhakrisana/

อาจารย์ ธงชัย แซ่เจี่ย

 

อาจารย์ ณรงค์วรรษ  บุญมา

 

อาจารย์ สาวิตรี ตนสาลี

 

อาจารย์ กันต์ดนัย  วรจิตติพล

 

อาจารย์ ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

 

อาจารย์ ธิดารัตน์  สืบญาติ

 

อาจารย์ จันทรา พรมปาน

 

อาจารย์ นิภาพรรณ เจนสันติกุล

 

อาจารย์ ภรสรัญ  แก่นทอง

 

อาจารย์ ศานติกร  พินยงค์

 

อาจารย์ วัลลี นวลหอม

 

อาจารย์ ปรารถนา แซ่อึ๊ง

 

อาจารย์ พีรพัฒน์ พันศิริ 

 

อาจารย์ กุสุมา พิทักษ์วงศ์