ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้

ปรัญชา        “สร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

พันธกิจ     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
                    แห่งชาติ และขยายโอกาสทางการศึกษา

                 2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

                 3. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                 4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และวิจัยท้องถิ่นแบบบูรณาการ

                 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                 6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสาน
                    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

                 เอกลักษณ์  :  “บูรณาการความรู้และศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

                 อัตลักษณ์   :  “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”     

วิสัยทัศน์       “มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคตะวันตก”

ประเด็นยุทธศาสตร์

                 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

                 2. บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

                 3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                 4. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้