กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
คณบดี

 

อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ผสุดี ปทุมารักษ์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจาย์เนตรนภา วรวงษ์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


อาจาย์กุลยา สกุลนคร
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


อาจารย์ ลลนา  ปฐมชัยวัฒน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)


อาจารย์ สัมฤทธิ์  ทองสิมา
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

อาจารย์ นารีมา  แสงวิมาน
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ


อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


อาจารย์ อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ สมโชค เนียนไธสง
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา


อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
 


อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์


อาจารย์อาจารย์ ธีรศักดิ์   ลีละพัฒนา
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์

อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา

อาจารย์ ดร.ธดา   สิทธิ์ธาดา
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียน