หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

1. อาจารย์พิบูลย์  มังกร ศป.ม.

ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่

2. อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว  ศศ.ด. 

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

3. อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคำ  กศ.ม. 

ศิลปศึกษา

4. อาจารย์วัชรพล  หงษ์ทอง ศ.ม.

จิตรกรรม

5. อาจารย์จารุวรรณ  นครจารุพงศ์  กศ.ม. 

ศิลปศึกษา