สาขาวิชาศิลปศึกษา

 
 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
  อาจารย์พิบูลย์

 มังกร

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศป.ม. (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         
    อาจารย์ ดร.วิรัตน์  

ปิ่นแก้ว   

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

         
  อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 
ปริญญาโท : กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
       
 

อาจารย์วัชรพล

หงษ์ทอง

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาตรี : ศ.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

         
 

อาจารย์จารุวรรณ

นครจารุพงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
: กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ