โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี :
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
   

อาจารย์

ดร. นิพล              

เชื้อเมืองพาน ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. Tourism (Ecotourism)
Sheffied Hallam University
ปริญญาโท : วท.ม.( เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :ศศ.บ.( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยครูเชียงราย
 
   
อาจารย์มัสลิน บัวบาน

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก (ณ ประเทศอังกฤษ)
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
   
อาจารย์วงศ์ระวิทย์    น้อมนำทรัพย์ ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
   
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี :ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 
   
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

     

อาจารย์นิลุบล คงเปรม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท:ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท :ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม