นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และเลขาคณะ (การเงินและการบัญชี)
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
 

 


นางสุดารัตน์ เลศงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ)
ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
ปริญญาโท ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)


 


นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
 


 


 

นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการ)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)

 

นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานธุรการ)
ปริญญาตรี วท.บ.(สุขศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)

นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล)
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นายธัญวสุ ไพบูลย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 นางสาว จิราภรณ์  ชัยมงคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิจัยและบทความ)
ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)


นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
พนักงานราชการตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การตลาด)

 


นางสาวสรัญณัชช์  รัตนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
บธ.ม. (บริหารทั่วไป)

 

 

 
 
 
 

นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 2,4

นางหนูเพียร มาตรนอก
นักการประจำอาคาร A1 - มนุษยศาสตร์ ฯ
(สาขาวิชาภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ)


นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 1,3

 
 
 


นางอมลวรรณ ปั่นปิ่น
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ
ชั้นที่ 3-4นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ
ชั้นที่ 1-2