นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และเลขาคณะ (การเงินและการบัญชี)
การศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
 

 


นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการ)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
 


นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
 


นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวิจัยและบทความ)
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 
นายธัญวสุ ไพบูลย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 


นางสุดารัตน์ เลศงาม
พนักงานราชการตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ)
ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
ปริญญาโท ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)


นางสาว จิราภรณ์  ชัยมงคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานบุคคล)
ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 

 

นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาอังกฤษ)
ปริญญาตรี วท.บ.(สุขศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
 

 
 
 
 

นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นักการประจำอาคารทวารวดี ชั้น 2,4

นางหนูเพียร มาตรนอก
นักการประจำอาคาร A2


นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 1,3

 
 
 


นางอมลวรรณ ปั่นปิ่น
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ


นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ