ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
คณบดี


อาจารย์ผสุดี ปทุมารักษ์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
 


อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

 

 

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ