งานสารสนเทศ … (คุณธัญวสุ)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3334

ภาระงานหลัก
  • บริการตรวจข้อสอบ
  • ระบบบทเรียนออนไลน์
  • ระบบเว็บไซต์
  • ซ่อมแซมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)
คู่มือการทำงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ