งานบุคคล…(คุณจิราภรณ์  ชัยมงคล)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3334

ภาระงานหลัก
  • ประเมินผลงานการปรับเงินเดือน
  • การต่อสัญญาณจ้าง
  • การลงเวลาปฏิบัติงาน

 

ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย

ขั้นตอนการทำงาน Flowchart

 

คู่มือ
แบบฟอร์ม