การรับเอกสารโครงการวิจัย/ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งครั้งแรก

เจ้าหน้าที่สำนักงานเป็นผู้รับเอกสารโครงการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ผู้วิจัยต้องนำส่งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประกอบด้วย
1.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารซึ่งอยู่ในใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรม (AF 03-07)
2. บันทึกข้อความขอเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ โครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณาจริยธรรม (AF 01-07 หรือ AF 02-07)
3. เอกสารการพิจารณา Relevant & Scientific Merit โดยระดับคณะ/ สถาบัน/ หน่วยงาน (ถ้ามี)
4. ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03-07)
5. ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย (AF 04-07) (สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกำกับ)
ในกรณีที่ศึกษาในอาสาสมัครวิจัยที่ไม่ได้พูดภาษาไทย ผู้วิจัยต้องส่งฉบับภาษานั้นเพื่อการพิจารณาด้วย สำหรับอาสาสมัครวิจัยอายุระหว่าง 8-17 ปี ต้องมีเอกสารข้อมูลต่างหากเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มอายุ
6. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Form) (AF 05-07 หรือ AF 06-07) (สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกำกับ)
ในกรณีที่ศึกษาในอาสาสมัครวิจัยที่ไม่ได้พูดภาษาไทย ผู้วิจัยต้องส่งฉบับภาษานั้นเพื่อการพิจารณาด้วย  
1) ผู้วิจัยสามารถขอยกเว้นหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยได้ในกรณีที่งานวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น การวิจัยที่ใช้แบบสอบถามที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม งานวิจัยที่วิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษา สิ่งส่งตรวจที่ไม่สามารถสืบค้นกลับได้ว่าเป็นบุคคลใด
2) คณะอนุกรรมการ จะพิจารณาการยกเว้นการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ในกรณีที่งานวิจัยนั้น มีระดับความเสี่ยงน้อย เช่น มีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ การลงนามนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย/ เป็นการเปิดเผยความลับของอาสาสมัครวิจัย เช่น การศึกษาในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อ HIV หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หญิงบริการ เป็นต้น แต่ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจแก่ อาสาสมัครวิจัย แม้ว่าจะมี    การยกเว้นการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
- ในกรณีที่มีอาสาสมัครวิจัย อายุระหว่าง 7 ปี -  ต่ำกว่า 12 ปี ต้องลงนามให้ความยินยอมร่วมกับบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง (Assent)
- ในกรณีที่มีอาสาสมัครวิจัย อายุระหว่าง 12 ปี - ต่ำกว่า 18 ปี ต้องลงนามให้ความยินยอมร่วมกับบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง (Assent)
7. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือน ที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยที่จะทำจริงอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) (AF11-07.1)
8. โครงการวิจัย (Research proposal) (AF11-07) ใส่หมายเลขทุกหน้า (พิมพ์หน้า-หลัง) เย็บมุมซ้ายบน จำนวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด
9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รายละเอียดโปรแกรมต่าง ๆแบบสอบถาม ป้ายโฆษณา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ให้ส่งโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ :
หน่วยบริหารจัดการงานประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3426-1053