เว็บไซต์อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์

 อ.ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา  

 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 Miss Labmie Lynnette Labastilla Dematoque  อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์
 Miss Maria Cecilia Clemente Perez  อ.เรียม นมรักษ์
 Mrs. Ruffel Joy Cometa Manalo  ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์
 อ.กรวรรณ สุวรรณสาร  อ.ศุภธิดา จันทร์บุรี
 อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์  

 

สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์

 อ.ดวงพร ผาสุวรรณ  อ.ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
 อ.ศิริพร ฉายาทับ  

 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 อ.ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล  อ.วาร์ธินีย์ แสนยศ
 อ.ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม  อ.เสาวรี เอี่ยมละออ
 อ.ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์  

 

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 ผศ.วริยา จันทร์ขำ  

 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

 อ.กมลภู ถนอมสัตย์  อ.ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
 ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
 อ.ภาศินี สุขสถาพรเลิศ  อ.เอมวดี เกียรติศิริ
 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562