เว็บไซต์อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 อ.ธงชัย ศรีเมือง  อ.ดร.ภรสรัญ แก่นทอง
 อ.ปิยนาถ อิ่มดี  อ.ศานติกร พินยงค์
 อ.ดร.พิชชา บัวแย้ม  อ.ดร.สุธิดา สองสีดา
 อ.พีรพัฒน์ พันศิริ  

 

สาขาวิชาดนตรี

 ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์  อ.สิรภพ สิทธิ์สน
 อ.พรรณระพี บุญเปลี่ยน  อ.สุธินันท์ โสภาภาค
 อ.วรชิน มั่งคั่ง  อ.อรรณพ เรืองมณี
 อ.ศราวุธ วิวรรณ  อ.อัญชนา สุตมาตร
 อ.สรายุทธ์ โชติรัตน์  อ.อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

 อ.ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ  รศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
 ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา  อ.พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
 อ.นเรศ ชูดวง  อ.สนธยา โจมกัน
 อ.นาฎนภา ชูดวง  อ.อุมาพร สิทธิบูรณาญา

 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 อ.ธารา จันทร์อนุ  อ.ไพโรจน์ แก้วเขียว
 อ.นิพา ผลสงเคราะห์  อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
 ผศ.นุชรี บุญศรีงาม  

 

สาขาวิชาภาษาจีน

 Miss Han Ying  อ.นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
 Mr. Liu Fu Chao  อ.วิภาวี วันละ
 Miss Shen Ye  อ.สาวิตรี ตนสาลี
 อ.จักรกฤช แนมสมบัติ  อ.อัมพร วรานนท์วนิช

 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

 อ.จิรศุภา ปล่องทอง  อ.เนตรนภา วรวงษ์
 ผศ.ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์  ผศ.วิริยา วิริยารัมภะ
 อ.เตือนใจ คดดี  ผศ.ศิวพร โกศิยะกุล

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 Miss Arlene De Castro Bobadilla  อ.ผุสดี ปทุมารักษ์
 อ.ดร.กนกเนตร วรวงษ์  อ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
 อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพร  อ.วลีรัตน์ เล้าอรุณ
 อ.ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล  รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
 อ.ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์  ผศ.ดร.สุธาพร ฉายะรถี
 อ.นภวรรณ โชติกะมงคล  อ.อินทร์ธีรา ปัชชา
 อ.เนตรนภา สวยสี  อ.อินทิรา กุลวิเชียร

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 อ.ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี  อ.ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ
 ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ  อ.บรรพต กิติสุนทร
 อ.ณภู วงศ์พันธ์  อ.ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
 อ.ไตรภพ สุวรรณศรี  อ.ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
 อ.ดร.ธนปพน ภูสุวรรณ  อ.สมยศ สืบจากดี

 

สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

 อ.ธีร์ คำหอม  อ.อรรถ อารีรอบ
 อ.ดร.นพรัตน์ กุมภะ  อ.อลงกรณ์ ศุภเอม
 อ.มนตรา ตรีชั้น  อ.โอภาส แก้วต่าย
 อ.สมโชค เนียนไธสง  

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

 ผศ.กนกอร สว่างศรี  อ.พินธกร นามดี
 ผศ.จิตรภณ สุนทร  อ.พิสิฐ สุขสกล
 อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว  อ.ยศพรธ์ วรรชนะ
 อ.ณรงค์วรรษ บุญมา  ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
 ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง  ผศ.วัลลี นวลหอม
 อ.ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง  อ.เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
 อ.ปัญญา รุ่งเรือง  ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 อ.ถิรนันท์ ประทุม  อ.พิมพ์ชนก มูลมิตร์
 ดร.กิตติทัช เขียวฉอ้อน  อ.ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์
 อ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  ดร.สิริพร เขตเจนการ
 อ.นิลุบล คงเปรม  อ.ดร.วงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์
 อ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  อ.อารีรัตน์ ฟักเย็น

 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

 อ.กฤติยา แก้วสะอาด  อ.ศิริญญา อารยะจารุ
 อ.ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว  อ.ศิริวัฒน์ แสนเสริม
 อ.พงษธร เครือฟ้า  อ.สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์

 

กลุ่มวิชาอาเซียน

 อ.พัชรมน โตสุรัตน์  ผศ.ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
 อ.แพรภัทร ยอดแก้ว  อ.สุวภา จรดล
 อ.ไพรินทร์ มากเจริญ  

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 อ.กุสุมา พิทักษ์วงศ์  อ.รุจา สุขพัฒน์
 อ.จันทรา พรมปาน  อ.ศศิธิดา สาหร่ายวัง
 อ.นุพงษ์ ภูศรี  อ.สัมฤทธิ์ ทองสิมา

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

 อ.ดวงจิตร สุขภาพสุข  อ.ดร.ปราณี สีนาค
 อ.ดร.นารีมา แสงวิมาน  อ.อรนุช เอกพงษ์เผ่า
 อ.เบญจวรรณ เปล่งขำ  

 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 อ.กุลยา สกุลนคร  อ.นงนุช ยังรอด
 อ.ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์  อ.ปทิตตา พูพะเนียด
 อ.จินตนา เหลือล้น  ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ
 อ.ธงชัย แซ่เจี่ย  

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

 อ.เก่งกาจ ต้นทองคำ  อ.ดร.พิบูลย์ มังกร
 อ.จารุวรรณ นครจารุพงศ์  อ.วัชรพล หงษ์ทอง
 อ.ดร.ธวิท วงศ์พลาย  อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว

 

สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย

 อ.กรวิภา เลาศรีรัตนชัย  อ.บงกช ทิพย์สุมณฑา
 อ.ธนสิทธิ์ ชมชิด  อ.วิภาวี อาขวานนท์

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 อ.ดร.ภคพร หอมนาน  

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563