เว็บไซต์อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สาขาวิชาการจัดการอาหาร

 ผศ.กมลพร สวนทอง  อ.วรารัตน์ สานนท์
 อ.ณภัสนันท์ อัมพุช  อ.ศรัณยา จังโส
 อ.ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 ผศ.ดร.นิตยา จันกา  ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
 รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์  อ.วนิดา ชัยชนะ
 อ.ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ  อ.ดร.เสาวณี คงศรี

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 ผศ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ  ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
 อ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น  ผศ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
 อ.แก้วตา เจือนาค  รศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
 อ.ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร  ผศ.ศิริชัย โสภา
 ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ  อ.สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
 ผศ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง  อ.อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ
 ผศ.บุญชะนะ วาราชะนนท์  อ.อารีย์ วรเตชะคงคา

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 อ.เกษรินทร์ ชาวเกวียน  อ.วิศวะ สื่อสุวรรณ
 อ.ขนิษฐา แซ่ลิ้ม  ผศ.วีระศักดิ์ ชื่นตา
 อ.บพิตร ไชยนอก  อ.อรรถพล พลานนท์

 

สาขาวิชาเคมี

 อ.ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์  รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์
 ผศ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์  ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
 อ.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม  ผศ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
 ผศ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง  ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ

 

สาขาวิชาชีววิทยา

 ผศ.ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล  อ.วันเพ็ญ คำเทศ
 ผศ.ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร  อ.อนัญญา ทองสิมา
 อ.ดร.เมธานี หอมทอง  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 อ.ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์  อ.มงคล รอดจันทร์
 ผศ.ธานิล ม่วงพูล  ผศ.อวยไชย อินทรสมบัติ
 อ.ดร.ปิติพล พลพบู  

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ  อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
 ผศ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์  ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
 ผศ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์  อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ
 ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ  

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 อ.ฐาฤทธิ์ ส่งแสง  อ.ดร.วัชระ จันทร์อนันต์
 อ.ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์  อ.วิศวินทร์ อัครปัญญาธร
 ผศ.บัญญัติ วารินทร์ใหล  อ.อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
 ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย  ผศ.เอกนรา จันดา

 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 อ.นฤพล สุวรรณวิจิตร  ผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
 อ.ดร.วรเชษฐ์ อุทธา  อ.สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
 ผศ.สมเกียรติ ช่อเหมือน  ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์

 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 อ.ธนัชพร มุลิกะบุตร  อ.วจินี อารีรอบ
 อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล  อ.วาริศา เพชรธีรานนท์
 อ.ดร.ภารณี นิลกรณ์  อ.อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 อ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์  อ.รุจิราวดี ธรรมแสง
 ผศ.นันทิยา หลิมศิโรรัตน์  ผศ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
 อ.ไพศาล สิมาเลาเต่า  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 อ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง  อ.ดร.มนัสนิต ใจดี
 อ.จรินทร อุ่มไกร  อ.วินัย เพ็งภิญโญ
 อ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา  อ.ดร.วิมาน ใจดี
 อ.ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี  อ.ดร.สุมาลี สุนทรา
 อ.พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล  อ.อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
 อ.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ  ผศ.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

 อ.จุฑาศินี พรพุทธศรี  ผศ.สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
 อ.ดร.บุญธง วสุริย์  อ.โสภณ มหาเจริญ
 อ.ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 อ.แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  อ.ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
 อ.ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์  อ.ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
 อ.พิชยา สุขปลั่ง  อ.สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 อ.ดวงรัตน์ เสือขำ  อ.ดร.พรภิไล ถนอมสงัด
 อ.นันทิดา โหวดมงคล  อ.มนัส รงทอง

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 อ.กุลยา เจริญมงคลวิไล  อ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
 อ.โกวิทย์ ชนะเคน  อ.สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์
 อ.ดร.ธัญนันทร์ สัจจะบริบูรณ์  

 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

 ผศ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม  ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
 ผศ.ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  อ.อภินันท์ จุ่นกรณ์
 ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม  

 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 อ.ดร.กัญญา สอนสนิท  อ.ดร.เมธิญา กลกิจ
 ผศ.ดร.จารุชา ยี่แสง  อ.วาสนา เนียมแสวง
 อ.ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล  

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

 อ.กัลยาภัสร์ จารุปรีดีพัทธ์  ผศ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
 อ.ดร.กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ  ผศ.ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
 ผศ.ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์  ผศ.ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
 ผศ.ดร.กีรติ เกิดศิริ  ผศ.ดร.ยศกิต เรืองทวีป
 รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว  อ.ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม
 ผศ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์  อ.ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา  ผศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
 ผศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล  ผศ.ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
 อ.ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล  อ.อกนิษฐ์ ศรีภูธร

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 อ.ดร.เจษฎา สาททอง  อ.สมบัติ หทัยรัตนานนท์
 ผศ.เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์  ผศ.ดร.สัญญา ควรคิด
 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม  ผศ.ดร.สันติ กูลการขาย
 ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู  อ.ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
 ผศ.บัญชา หิรัญสิงห์  ผศ.หฤทัย ดิ้นสกุล
 ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  ผศ.อดิศร แก้วภักดี
 ผศ.ดร.วทัญญู มีศรีสุข  ผศ.อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
 อ.วิโรจน์ บัวงาม  

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562