เว็บไซต์อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ


กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

 อ.ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์  อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
 อ.นุสรา เจนลาภวัฒนกุล  อ.สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา

 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 อ.ธนาธิป พัวพรพงษ์  อ.ปิยะดา คัมภิรานนท์

 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 อ.จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา  อ.ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
 อ.ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล  อ.ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง
 อ.ดร.ดวงใจ คงคาหลวง  อ.พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
 อ.ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม  อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
 ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา  อ.เสาวนีย์ มะหะพรหม
 อ.นพดล มณีรัตน์  อ.ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
 อ.ผ่องใส สินธุสกุล  

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 อ.ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์  อ.ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
 อ.พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ  อ.สุปรีชญา บุญมาก

 

สาขาวิชาการตลาด

 อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย  รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
 อ.ภาวนา บำรุงสุข  

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 อ.ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี  อ.แพรวพรรณ ตรีชั้น
 อ.จุฑามาส ศรีชมภู  

 

สาขาวิชาการบัญชี

 อ.ดวงรัตน์ ยิ้มตา  อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี
 อ.บุษบงค์ สุวรรณะ  อ.วีรกิจ อุฑารสกุล
 อ.ดร.ปาริชาติ ขำเรือง  อ.สมใจ เภาด้วง
 อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 อ.กสมล ชนะสุข  อ.ดร.เดช ธรรมศิริ
 อ.กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์  อ.ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล
 อ.ขวัญยุพา ศรีสว่าง  อ.มาลินี นาคใหญ่
 อ.ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง  อ.สมพล สุขเจริญพงษ์
 ผศ.ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา  อ.อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 อ.ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ  อ.นิตยา งามยิ่งยง
 อ.เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ  อ.วัลลภา วิชะยะวงศ์

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค  ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
 รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  อ.วินัย บุญคง
 ผศ.ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร  อ.วีรศักดิ์ นาชัยดี
 อ.ทิวาพร ทราบเมืองปัก  ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี
 อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช  

 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

 อ.ดร.ภัธรภร ปุยสุวรรณ  อ.สุพินดา ฤทธิจันทร์

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562