เว็บไซต์อาจารย์ คณะครุศาสตร์


กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม  อ.นววิช นวชีวินมัย
 อ.นลินทิพย์ คชพงษ์  

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา

 อ.ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง  อ.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
 ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์  ผศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว
 อ.ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค  อ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา

 

กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา

 รศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  อ.ดร.อรพิณ พัฒนผล
 ผศ.วรรณี สุจจิตร์จูล  

 

กลุ่มวิชาหลักสูตร

 อ.ดร.จำรัส อินทลาภาพร  อ.พนม จองเฉลิมชัย
 ผศ.ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์  ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
 อ.ดร.บุญสม ทับสาย  

 

สาขาวิชาประถมศึกษา

 อ.จิราภรณ์ อนุตธโต  อ.เอกชัย ไวยโสภี
 ผศ.ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์  

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 อ.แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ  ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
 อ.จารุวรรณ สาสูงเนิน  ผศ.รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
 อ.จุติกาญจน์ สังขาร  ผศ.วริยา สมประชา
 อ.ปวรา ชูสังข์  อ.วิลาสินี ทองแถบ
 อ.พัศมณฉัตร ปาคุต  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

 ผศ.ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ  อ.ภานนท์ คุ้มสุภา
 อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง  อ.มารุต คล่องแคล่ว
 ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน  ผศ.สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

 

สาขาวิชาพลศึกษา

 อ.เกษม สุขสมบูรณ์  อ.รวิวรรณ สื่อสุวรรณ
 อ.ชัยยุธ มณีรัตน์  อ.วิวัฒน์ บุญจับ
 อ.ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์  อ.อรรถกร เวชการ
 อ.ดร.ปัณรสี เอี่ยมสอาด  อ.อำนวย สอิ้งทอง
 ผศ.ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ  

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562