เว็บไซต์อาจารย์ สถาบันภาษา


 Mr. Anjas Asmara  อ.ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข
 Miss Aye Aye Mi  อ.ปภังกร กิจทวี
 Miss Intan Anis Sunarmi  อ.พศิกา ธารณธรรม
 Mr. Lewis James Hankin  อ.พัทรียา สุขประเสริฐ
 Mr. Norberto Tenorio Bondoc  อ.พิมพ์นิพร สดคมขำ
 Mr. Paul Alvin Gonzales Dimayuga  อ.รณกร ธรรมจิตต์
 Mr. Sopheak Sek  อ.สถาพร รุ่งสว่าง
 Mr. Theodore Roosevelt Cash IV  อ.สลินดา โพธิ์พยัคฆ์
 Miss Tran Thi Xoan  อ.สุรชัย อยู่สุข
 อ.กฤติยา คงแท่น  อ.ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์
 อ.ขนิษฐา ไทยเจริญ  อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์
 อ.บูลยา สอดศรี  

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562