คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม (Home) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา (Home)
อาจารย์กฤษฏา เลิกชัยภูมิ อาจารย์ชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์บุญชะนะ วาราชะนนท์ อาจารย์ศิริชัย โสภา
อาจารย์เกียรติยศ เจือกโว้น อาจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
อาจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์จิตตรา ชลิตพันธุ์ อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ อาจารย์อารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์แก้วตา เจือนาค อาจารย์วันเพ็ญ จันทรังษี
   
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง (Home) อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
อาจารย์ธวัชชัย ทองเหลี่ยม อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์สมบัติ หทัยรัตนานนท์ อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด  
   
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ (Home) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ อาจารย์อดิศร แก้วภักดี
อาจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย อาจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง
   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ อาจารย์บพิตร ไชยนอก 
อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา อาจารย์บพิตร ไชยนอก (Home)
อาจารย์วิศวะ สื่อสุวรรณ อาจารย์อรรถพล พลานนท์
อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
อาจารย์ณัฐปัญญา พิเชฐพิริยะ  
   

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

 
อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร อาจารย์ศุภมาศ ปั้นปัญญา
   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
อาจารย์เอกนรา จันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล อาจารย์วิศวินทร์ อัครปัญญาธร
อาจารย์อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล อาจารย์วัชระ จันทร์อนันต์
อาจารย์ดวงนภา วานิชสรรพ์  
   
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน (Home)
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง อาจารย์อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร อาจารย์วรเชษฐ์ อุทธา
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล อาจารย์มงคล รอดจันทร์ (Home)
อาจารย์โสภณ มหาเจริญ อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ  อาจารย์ปิติพล พลพบู
   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร อาจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย์ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล อาจารย์ปริพัส ศรีสมบูรณ์
   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา อาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย์สุมาลี สิกเสน
อาจารย์จรินทร อุ่มไกร อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา หลิมศิโรรัตน์ อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
   
สาขาวิชาชีววิทยา  
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท อาจารย์เมธานี หอมทอง
อาจารย์วันเพ็ญ คำเทศ อาจารย์ ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ กายบริบูรณ์ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล อาจารย์ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อาจารย์วาสนา เนียมแสวง อาจารย์ อนัญญา ทองสิมา
   
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช  
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
อาจารย์เสาวณี คงศรี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี อาจารย์ ดร.นิตยา จันกา
   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร อาจารย์ไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
อาจารย์วจินี อารีรอบ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์ อาจารย์ภารณี นิลกรณ์
อาจารย์อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์  
   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์ อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ อาจารย์อุษา  พันฤทธิ์ดำ
อาจารย์ ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์  
   
สาขาวิชาการจัดการอาหาร  
อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบำรุง อาจารย์วรารัตน์ สานนท์
อาจารย์กมลพร สวนทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ จันทรทรัพย์
อาจารย์เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี อาจารย์ศรัณยา จังโส
   
สาขาวิชาเคมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จต ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล อาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
อาจารย์ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ อาจารย์ภัคศุภร กาญจนกุล
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
อาจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย์กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
 
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ อาจารย์สุคนธา จันทร์ทาพูน
อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล อาจารย์เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์
อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน  
   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  
อาจารย์วทัญญู มีศรีสุข อาจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
   

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ  
   
สาขาวิชาภาษาไทย  
อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง อาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ
อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์
อาจารย์เตือนใจ คดดี อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
อาจารย์ปทิตตา พูพะเนียด อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์
   
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
อาจารย์กุลยา สกุลนคร อาจารย์จินตนา เหลือล้น
อาจารย์ธงชัย แซ่เจีย อาจารย์นงนุช ยังรอด
อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ  
   
สาขาวิชาดนตรี  
อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง อาจารย์อัญชนา สุตมาตร
อาจารย์อรรณพ เรืองมณี อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย์ศราวุธ วิวรรณ อาจารย์สรายุทธ์ โชติรัตน์
   
สาขาวิชานิติศาสตร์  
อาจารย์นเรศ ชูดวง อาจารย์นาฎนภา ชูดวง
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์สนธยา โจมกัน อาจารย์อุมาพร สิทธิบรูณาญา
   
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
อาจารย์กนกอร สว่างศรี อาจารย์พินธกร นามดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ อาจารย์พิสิฐ สุขสกล
อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง อาจารย์วัลลี นวลหอม
อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ้ง อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ อาจารย์จิตรภณ สุนทร
   
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี อาจารย์พิชชา บัวแย้ม
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ อาจารย์ ดร.สุธิดา สองสีดา
อาจารย์ศานติกร พินยงค์  
   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี
อาจารย์รัตนากร นามวงษ์ อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์สมยศ สืบจากดี อาจารย์มนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์บรรพต กิติสุนทร  
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ อาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา น้อยทิม อาจารย์เนตรนภา สวยสี
อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์ อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร
อาจารย์กนกวรรณ สุทธิพร อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร ฉายะรถี
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล รองศาสตราจารย์วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์นภวรรณ โชติกะมงคล  
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง อาจารย์จันทรา พรมปาน
อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข  
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
อาจารย์นารีมา แสงวิมาน อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขำ
อาจารย์ปราณี สีนาค อาจารย์เชิดศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า Mrs.Arlene bobadilla
   
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต  
อาจารย์สมโชค เนียนไธสง อาจารย์นพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์อลงกรณ์ ศุภเอม อาจารย์มนตรา ตรีชั้น
อาจารย์ธีร์ คำหอม อาจารย์อรรถ อารีรอบ
อาจารย์โอภาส แก้วต่าย  
   
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
อาจารย์นิลุบล คงเปรม อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์ อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์ อาจาย์มัสลิน บัวบาน
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  
   
สาขาวิชาอาเซียน  
อาจารย์สุวภา จรดล อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์
อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว
   
สาขาวิชาภาษาจีน  
อาจารย์วิภาวี วันละ อาจารย์จักรกฤช แนมสมบัติ
อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี  
   
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
อาจารย์สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์ อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ อาจารย์พงษธร เครือฟ้า
อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม  
   
สาขาวิชาศิลปศึกษา  
อาจารย์พิบูลย์ มังกร อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ อาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์จารุวรรณ นครจารุพงศ์  
   

 

คณะครุศาสตร์ 


กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา  
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาภา ยืนยาว อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
   
กลุ่มวิชาจิตวิทยา  
อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา บุญมาโฮม อาจารย์นววิช นวชีวินมัย
อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์  
   
สาขาวิชาประถมศึกษา  
อาจารย์จิราภรณ์ หงษ์ประชา อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
อาจารย์ดร. นันท์นภัส นิยมทรัพย์ อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน อาจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
   
สาขาวิชาพลศึกษา  
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
อาจารย์รวิวรรณ ขันทอง อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์ อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
อาจารย์ ดร.ปัณรสี เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
อาจารย์อรรถกร เวชการ อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
   
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย อาจารย์จำรัส อินทลาภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
   
   
กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
อาจารย์กรนภา วัชระธำรงกุล อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
อาจารย์ปวรา ชูสังข์ อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ อาจารย์พัศมณฉัตร ปาคุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริยา สมประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา ไชยะธน  อาจารย์จารุวรรณ สาสูงเนิน 
อาจารย์แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ อาจารย์จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
   

 

คณะวิทยาการจัดการ


สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ อาจารย์วินัย บุญคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก  
   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารย์จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่ อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล อาจารย์ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
   
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย อาจารย์วชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล อาจารย์นพดล มณีรัตน์
อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม อาจารย์นรุตม์ โตโพธิ์ไทย
อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล  
   
สาขาวิชาการบัญชี  
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขำเรือง อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล
อาจารย์สมใจ เภาด้วง อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
   
สาขาวิชาการตลาด  
อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
อาจารย์ภาวนา บำรุงสุข  
   
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ อาจารย์มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์ รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์
   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
อาจารย์พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ อาจารย์สุปรีชญา บุญมาก
   
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ อาจารย์ศาลิษา เหมพันธ์
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง
อาจารย์ทวิติยา วัชรเทวินทร์กุล  
   
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรญา ทองอุ่น อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู
   
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  
อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล อาจารย์สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล  
   
สาขาธุรกิจศึกษา  
อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์ าจารย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ
   

คณะพยาบาลศาสตร์ 

อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
อาจารย์เรียม นมรักษ์ อาจารย์วริยา จันทร์ขำ
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ อาจารย์มาลินี จำเนียร
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ
อาจารย์วาร์ธินีย์ แสนยศ อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
อาจารย์ภาศินี สุขสถาพรเลิศ อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ  
   
   


สถาบันภาษา

อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ อาจารย์พศิกา ธารณธรรม
อาจารย์ปภังกร กิจทวี อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์
อาจารย์กฤติยา คงแท่น อาจารย์สุรชัย อยู่สุข
อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ อาจารย์ณัฐฐิรา ปุยะกุลซวิค
อาจารย์รณกร ธรรรมจิตต์ อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง
อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์  
   
   
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ, ศูนย์สำนัก, สาขาวิชา และเว็บไซต์อาจารย์
2. หากตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่พบเนื้อหาใด ๆ จะไม่เชื่อมโยง URL ของเว็บไซต์นั้น ๆ
3. จัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วโปรดแจ้งกลับ โทร. 3717
4. ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.23 น.

 อาจารย์ท่านใดสนใจขอพื้นที่อัพโหลดเว็บไซต์อาจารย์
ติดต่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ติดต่อด้วยตนเอง
หรือ โทร. 034-109300 ต่อ 3722 โทรสาร 034-261061
Website : http://cic.npru.ac.th    E-Mail : cic@npru.ac.th