คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
อาจารย์กฤษฏา เลิกชัยภูมิ อาจารย์ชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์บุญชะนะ วาราชะนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
อาจารย์ ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น อาจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์จิตตรา ชลิตพันธุ์ อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ อาจารย์อารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์แก้วตา เจือนาค อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
   
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์สมบัติ หทัยรัตนานนท์ อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด  
   
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ อาจารย์อดิศร แก้วภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย อาจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง
   

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ อาจารย์บพิตร ไชยนอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
อาจารย์วิศวะ สื่อสุวรรณ อาจารย์อรรถพล พลานนท์
อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน  
   

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

 
อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา
อาจารย์โสภณ มหาเจริญ  
   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
อาจารย์เอกนรา จันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล อาจารย์วิศวินทร์ อัครปัญญาธร
อาจารย์อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล อาจารย์ ดร.วัชระ จันทร์อนันต์
อาจารย์ ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์ อาจารย์ฐาฤทธิ์ ส่งแสง
   
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง อาจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล อาจารย์มงคล รอดจันทร์
อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ  
   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

 
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์ ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์ อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา อาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน
อาจารย์จรินทร อุ่มไกร อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี  
   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา หลิมศิโรรัตน์ อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า  
   
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
   
สาขาวิชาชีววิทยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล อาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง
อาจารย์วันเพ็ญ คำเทศ อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อาจารย์ อนัญญา ทองสิมา  
   
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ กายบริบูรณ์
อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล อาจารย์วาสนา เนียมแสวง
อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง  
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
อาจารย์ ดร.เสาวณี คงศรี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา จันกา
   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร อาจารย์อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์
อาจารย์วจินี อารีรอบ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์ อาจารย์ภารณี นิลกรณ์
   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์ อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ อาจารย์อุษา  พันฤทธิ์ดำ
อาจารย์ ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์  
   
สาขาวิชาการจัดการอาหาร  
อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบำรุง อาจารย์วรารัตน์ สานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร สวนทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ จันทรทรัพย์
อาจารย์เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี อาจารย์ศรัณยา จังโส
   
สาขาวิชาเคมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จต ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์  
   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารญื ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ อาจารย์กัลยาภัสร์ จารุปรีดีพัทธ์
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
อาจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย์กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ  
   
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ
อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
อาจารย์ปัทมพร กิตติก้อง  
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ อาจารย์สุคนธา จันทร์ทาพูน
อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล อาจารย์เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์
อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน  
   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  
อาจารย์วทัญญู มีศรีสุข อาจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
   
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์  
   
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)  
อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง อาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ
อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล อาจารย์ ดร.ชวนพิศ อัตเนตร์
อาจารย์เตือนใจ คดดี อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์
   
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
อาจารย์กุลยา สกุลนคร อาจารย์จินตนา เหลือล้น
อาจารย์ธงชัย แซ่เจีย อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์ อาจารย์ปทิตตา พูพะเนียด
อาจารย์นงนุช ยังรอด  
   
สาขาวิชาดนตรี  
อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง อาจารย์อัญชนา สุตมาตร
อาจารย์อรรณพ เรืองมณี อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย์ศราวุธ วิวรรณ อาจารย์สรายุทธ์ โชติรัตน์
อาจารย์สิรภพ สิทธิ์สน  
   
สาขาวิชานิติศาสตร์  
อาจารย์นเรศ ชูดวง อาจารย์นาฎนภา ชูดวง
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์สนธยา โจมกัน อาจารย์อุมาพร สิทธิบรูณาญา
   
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  
อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
อาจารย์กนกอร สว่างศรี อาจารย์พินธกร นามดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ อาจารย์พิสิฐ สุขสกล
อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง อาจารย์วัลลี นวลหอม
อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ้ง อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ อาจารย์จิตรภณ สุนทร
   
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี อาจารย์ ดร.พิชชา บัวแย้ม
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ อาจารย์ ดร.สุธิดา สองสีดา
อาจารย์ศานติกร พินยงค์  
   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ อาจารย์ณภู วงศ์พันธ์
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี
อาจารย์รัตนากร นามวงษ์ อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์สมยศ สืบจากดี อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์บรรพต กิติสุนทร อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ อาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ อาจารย์เนตรนภา สวยสี
อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์ อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร ฉายะรถี
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล อาจารย์นภวรรณ โชติกะมงคล
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง อาจารย์จันทรา พรมปาน
อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์
อาจารย์เชิดศักดิ์ ชื่นตา  
   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)  
อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขำ
อาจารย์ปราณี สีนาค อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า  
   
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต  
อาจารย์สมโชค เนียนไธสง อาจารย์ ดร.นพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์อลงกรณ์ ศุภเอม อาจารย์มนตรา ตรีชั้น
อาจารย์ธีร์ คำหอม อาจารย์อรรถ อารีรอบ
อาจารย์โอภาส แก้วต่าย  
   
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
อาจารย์นิลุบล คงเปรม อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์ อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์ อาจาย์ ดร.มัสลิน บัวบาน
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา  
   
สาขาวิชาอาเซียน  
อาจารย์สุวภา จรดล อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์
อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว
   
สาขาวิชาภาษาจีน  
อาจารย์วิภาวี วันละ อาจารย์จักรกฤช แนมสมบัติ
อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี  
   
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
อาจารย์สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์ อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ อาจารย์พงษธร เครือฟ้า
อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม อาจารย์กฤติยา หู้เต็ม
   
สาขาวิชาศิลปศึกษา  
อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ อาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์จารุวรรณ นครจารุพงศ์  
   

 

คณะครุศาสตร์ 


กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา  
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาภา ยืนยาว อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
   
กลุ่มวิชาจิตวิทยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา บุญมาโฮม อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ อาจารย์นววิช นวชีวินมัย
   
สาขาวิชาประถมศึกษา  
อาจารย์จิราภรณ์ อนุตธโต อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อาจารย์ภานนท์ คุ้มสุภา  
   
สาขาวิชาพลศึกษา  
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
อาจารย์รวิวรรณ ขันทอง อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์ อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
อาจารย์ ดร.ปัณรสี เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
อาจารย์อรรถกร เวชการ อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
   
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย อาจารย์จำรัส อินทลาภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย  
   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
อาจารย์ปวรา ชูสังข์ อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ อาจารย์พัศมณฉัตร ปาคุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริยา สมประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา ไชยะธน  อาจารย์จารุวรรณ สาสูงเนิน 
อาจารย์แก้วตา ริวเชี่ยวโชติ อาจารย์จุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
   
สาขาวิชาวิจัยและวัดผล  
อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
อาจารย์จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  
   

 

คณะวิทยาการจัดการ


สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ อาจารย์วินัย บุญคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก  
   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่ อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
   
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์ ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย อาจารย์วชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล อาจารย์นพดล มณีรัตน์
อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม อาจารย์นพันธุ์ธัช โตโพธิ์ไทย
อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล  
   
สาขาวิชาการบัญชี  
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขำเรือง อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล
อาจารย์สมใจ เภาด้วง อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
   
สาขาวิชาการตลาด  
อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
อาจารย์ภาวนา บำรุงสุข อาจารย์รชต หวังจันทร์
   
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์ อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์  
   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
อาจารย์พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ อาจารย์สุปรีชญา บุญมาก
   
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ
อาจารย์กนกพัชร กอประเสริฐ อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง
   
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู
   
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  
อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล อาจารย์สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
   
สาขาธุรกิจศึกษา  
าจารย์ ดร.ภัธรภร  ปุยสุวรรณ อาจารย์กชณัช นวลนิศาชล
   

คณะพยาบาลศาสตร์ 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน  
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
อาจารย์ภาศินี สุขสถาพรเลิศ อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อาจารย์มาลินี จำเนียร  
   
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
อาจารย์วาร์ธินีย์ แสนยศ อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
อาจารย์ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์  
   
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
อาจารย์เรียม นมรักษ์ อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
อาจารย์ ดร.บำเพ็ญ พงเพชรดิถ  
   
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ  
   
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ อาจารย์สีนวล รัตนวิจิตร
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
   


สถาบันภาษา

อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ อาจารย์พศิกา ธารณธรรม
อาจารย์ปภังกร กิจทวี อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์
อาจารย์กฤติยา คงแท่น อาจารย์สุรชัย อยู่สุข
อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ อาจารย์ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค
อาจารย์รณกร ธรรรมจิตต์ อาจารย์สถาพร รุ่งสว่าง
อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์ อาจารย์บูลยา สอดศรี
อาจารย์พัทรียา สุขประเสริฐ อาจารย์พิมพ์นิพร ซอนสุข
   
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ, ศูนย์สำนัก, สาขาวิชา และเว็บไซต์อาจารย์
2. หากตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่พบเนื้อหาใด ๆ จะไม่เชื่อมโยง URL ของเว็บไซต์นั้น ๆ
3. จัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วโปรดแจ้งกลับ โทร. 3717
 

 อาจารย์ท่านใดสนใจขอพื้นที่อัพโหลดเว็บไซต์อาจารย์
ติดต่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ติดต่อด้วยตนเอง
หรือ โทร. 034-109300 ต่อ 3722 โทรสาร 034-261061
Website : http://cic.npru.ac.th    E-Mail : cic@npru.ac.th