คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
กลุ่มวิชาอาเซียน  
   


คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาการประถมศึกษา
กลุ่มวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาหลักสูตร
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา
   


คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  
   

คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
   

 

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ, ศูนย์สำนัก, สาขาวิชา และเว็บไซต์อาจารย์
2. หากตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่พบเนื้อหาใด ๆ จะไม่เชื่อมโยง URL ของเว็บไซต์นั้น ๆ
3. จัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วโปรดแจ้งกลับ โทร. 3717
 

สาขาวิชาใดสนใจขอพื้นที่อัพโหลดเว็บไซต์สาขาวิชา
ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ติดต่อด้วยตนเอง
หรือ โทร. 034-109300 ต่อ 3722 โทรสาร 034-261061
Website : http://cic.npru.ac.th    E-Mail : cic@npru.ac.th