คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มวิชาการคิดและการตัดสินใจ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
*** สาขาวิชาอ้างอิงจากเว็บไซต์คณะ  


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
   
*** สาขาวิชาอ้างอิงจากเว็บไซต์คณะ  


คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาพลศึกษา
สาขาการประถมศึกษา  
   
*** สาขาวิชาอ้างอิงจากเว็บไซต์คณะ  


คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
   
*** สาขาวิชาอ้างอิงจากเว็บไซต์คณะ  

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
   
*** สาขาวิชาอ้างอิงจากเว็บไซต์คณะ  

 

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ, ศูนย์สำนัก, สาขาวิชา และเว็บไซต์อาจารย์
2. หากตรวจสอบเว็บไซต์แล้วไม่พบเนื้อหาใด ๆ จะไม่เชื่อมโยง URL ของเว็บไซต์นั้น ๆ
3. จัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วโปรดแจ้งกลับ โทร. 3717
 

สาขาวิชาใดสนใจขอพื้นที่อัพโหลดเว็บไซต์สาขาวิชา
ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ติดต่อด้วยตนเอง
หรือ โทร. 034-109300 ต่อ 3722 โทรสาร 034-261061
Website : http://cic.npru.ac.th    E-Mail : cic@npru.ac.th