Program


กำหนดการวันจัดงานประชุมวิชาการ

วันที่ 28 กันยายน 2560

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
09.00 – 12.00 น.  การปาฐกถา ของ องค์ปาฐก
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.  ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session

 

วันที่ 29 กันยายน 2560

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.  นำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.  นำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง