หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงาน


1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2.เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

3.กรมการศาสนา

4.มูลนิธิบุคคลพอเพียง

5.ชมชมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม