หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงาน


 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
 3. กรมการศาสนา
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 10. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
 11. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม