News


   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ( NPRU 10th Proceeding  Book Online) Download 

   กำหนดการงานประชุมวิชาการและตารางการนำเสนอบทความแก้ไข Download แก้ไข 28.03.61

       (แก้ไขสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขและสุขภาพ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารการศึกษา)

   ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ Download 

    ประกาศผลพิจารณาบทความรอบที่ 2  Download 
                * หมายเหตุ  : แจ้งผลประเมินทาง E-mial 

    เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/นำเสนอผลงาน  Download  

                 * หมายเหตุ : ผู้นำเสนอบทความต้องส่งเอกสารกลับทาง Email: conference10@webmail.npru.ac.th  ดังนี้
                                      1.บทความที่แก้ไขฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบ Full paper template เป็นไฟล์ word และ PDF
                                      2.แบบฟอร์มการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.แบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำระเงิน
                                      4.แบบฟอร์มประวัติผู้นำเสนอ
  • ขยายระยะเวลารับบทความ 15 มกราคม  2561  ถึง 31 มกราคม 2561                                                          (บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน)

  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  EasyChair 

  • บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

  • คณะกรรมการมีมติยกเลิกบทความของผู้ที่ไม่มานำเสนอบทความในวันที่ 28และ29 มีนาคม 2651 โดยไม่ตีพิมพ์บทความของท่านลงในเอกสารประกอบการประชุม (Full proceedings book)

  • เอกสารประกอบงานประชุม (full proceedings book) จะถูกเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยแขวนบนหน้าเพจ ภายในวันที่ 10เมษายน 2561