กิจกรรมและกำหนดการ
กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ
20 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม  2561
ขยายระยะเวลารับบทความ 31 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
1  กุมภาพันธ์  2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
15 กุมภาพันธ์  2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
การชำระค่าลงทะเบียน
1 – 28 กุมภาพันธ์  2561
นำเสนอผลงาน
29 – 30 มีนาคม  2561

 
 
 
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทของผู้ลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
ผู้นำเสนอบทความ
2,000 บาท
1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน
500 บาท
500 บาท
 
หมายเหตุ:      -    ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ปิดระบบการลงทะเบียนก่อนกำหนด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561