กำหนดการโครงการฯ
        กำหนดการประชุมวิชาการฯ วันที่่  29 - 30  มีนาคม 2561 สามารถ download ได้ที่นี้
 
        คณะผู้จัดขอเชิญผู้วิจัยทุกท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กำหนดการตารางการนำเสนอผลงาน
      กำหนดการตารางการนำเสนอผลงานห้องประชุมย่อยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ สามารถ download ได้ที่นี้