การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”       
(Fostering the King's Philosophy in Research and  Sustainability Regional Development)
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

องค์ปาฐก

 

พระพรหมบัณฑิต

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              องค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา  ในวันที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 11.00 – 12.00 น.         ณ อาคารศูนย์ภาษา   ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

                                                      ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร

               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

              องค์ปาฐก บรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน”                    วันที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา              ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


 
  • กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความแก้ไข  Download            (แก้ไขสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขและสุขภาพ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารการศึกษา)
 
  • ขยายระยะเวลารับบทความ 15 มกราคม  2561  ถึง 31 มกราคม 2561        (บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน)
 
  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  EasyChair
 
  • บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2