การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”       
(Fostering the King's Philosophy in Research and  Sustainability Regional Development)
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
 
  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ( NPRU 10th Proceeding  Book Online) Download 

 
  • ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Download 
 
  • กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความแก้ไข  Download  แก้ไข 28.03.61 
  • (แก้ไขสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขและสุขภาพ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารการศึกษา)
 
  • ขยายระยะเวลารับบทความ 15 มกราคม  2561  ถึง 31 มกราคม 2561  
  • (บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน)
 
  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  EasyChair
 
  • บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2