การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” (Fostering the King's Philosophy in Research and  Sustainability Regional Development)

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


องค์ปาฐก


 

                                                      ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร

               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย 

              องค์ปาฐก บรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษา   ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


 
  • ขยายระยะเวลารับบทความ 15 มกราคม  2561  ถึง 31 มกราคม 2561            (บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน)

 
  • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  EasyChair

 
  • บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2