Statistics Statistics
5330
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month135
LastMonth Last Month376
ThisYear This Year3,572
LastYear Last Year1,534

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

ความเป็นมา


        หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  สังกัดงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เดิมเรียก  “ฝ่ายโสตฯ”  สำนักงานอยู่ที่อาคารเรียนรวม A7 ชั้น 5 เป็น สำนักงานโสตฯ 1     และอาคาร15ชั้น เป็น  สำนักงานโสตฯ2 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยโสตทัศนูปกรณ์จำนวน 5 คน คือ  นายสมบัติ ผิวอ่อน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยโสตฯ นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์  นายอภิชาติ นิ่มเภา นายภานุพงศ์ สังขาร และ นายณัฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนะศึกษา

        หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลายด้าน  เช่นการควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉายเลือกเตรียม และควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง หรือการบรรยาย ได้แก่ฟิล์ม สไลด์ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร สคริป ฯลฯ ช่วยเขียนและเรียบเรียงคำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ หรือให้ความรู้ในด้านต่างๆจัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการใช้สื่อและผลิตสื่อ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย