♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
57073
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday74
ThisMonth This Month1,221
LastMonth Last Month1,572
ThisYear This Year4,202
LastYear Last Year18,138

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[17-10-2018] หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
[14-11-2017] โครงการอบรมการปฏิบัติงานควบคุมภายใน วันที่ 20 ต.ค. 2560
[09-08-2016] ตสน.48/2559 :: เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[23-07-2015] เข้าตรวจสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2558)
[23-07-2015] เข้าตรวจสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2558)
[17-02-2015] เข้าตรวจงานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2558)
[06-02-2015] ตสน. 6/2558 ::: ติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) ของคณะ สำนัก และสถาบัน
[15-10-2014] 62/2557 ::: ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะ สำนัก และสถาบัน
[03-09-2014] 43/2557 ::: แจ้งเตือนการส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของคณะ สำนัก และสถาบัน
[03-09-2014] 41/2557 ::: แจ้งเตือนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของคณะ สำนัก และสถาบัน
[25-07-2014] เข้าตรวจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[05-06-2014] เข้าตรวจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] เข้าตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] เข้าตรวจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] เข้าตรวจคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] เข้าตรวจสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] เข้าตรวจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] เข้าตรวจงานสวัสดิการและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2557)
[30-05-2014] โครงการอบรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปี 2556)
[30-05-2014] โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปี 2555)